Hvad er nu det?

Den juridiske vurdering indkøbes eksternt, mens de øvrige leverancer tilvejebringes af projektlederen, der koordinerer de nødvendige input. Organisering af idéfasen kan enten være ad hoc eller formalise-ret. Ved ad hoc organisering er projektlederen ansvarlig for at indkalde relevante ressourcer til work-shops m.v. i det fornødne omfang. En mere formel organisering kunne ske som sprint-projekt, hvor relevante ressourcer allokeres minimum 50 % til projektet og gruppen sidder fysisk sammen i perio-den.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}